Inriktning för nybyggnation

Bakgrund

Nybyggnation

Diskussioner om nybyggnation har diskuterats under de senaste tre åren utifrån ökat behov av undervisningslokaler. Fram tills idag har förbundet säkerställt lokalbehov med inhyrda paviljonger.

Under läsåret 2017/18 beslutade direktionen tillsammans med medlemskommunerna klartecken för nybyggnation. Omfattningen av nybyggnation fastställdes till 3000 kvm till en kostnad av ca 70 miljoner.

Under våren fick SWECO arkitekter, Jonas Kjellander, och Byggjan, Jan Öholm, uppdrag att utforma och presentera tänkbar nybyggnation.

I juni månad var bygghandlingarna klara för anbudsförfrågan. Den 22 augusti öppnades inkomna anbud och i dagarna kommer det vara klart vilken entreprenör som kommer att tilldelas nybyggnationen.

Ledningsgrupp

2018-03-09 När ledningsgruppen var på planeringsdagar i mars, var dag 2, vikt åt nybyggnationen. I grupper fick ledningsgruppen lägga fram förslag på hur det nya huset på bästa möjliga sätt ska användas, där eleven ska vara i centrum. Med eleven i centrum kom följande ledord; kunskap, trygghet och möjligheter

Kunskap

Kreativitet
Studier
Inspirerande lärmiljöer
Lustfyllt
Flexibilitet

Trygghet

Öppet
Tillit
Glädje
Tillgänglighet
Trivsel och välkomnande

Möjligheter

Mötesplatser
Hjärtat
Integration
Showroom
Hållbarhet

Beslut program/verksamheter

Till en början diskuterades ett hus utan hemvist för personal (arbetsrum). Efter en diskussion i ledningsgruppen där erfarenheter av Hus L utan personal lyftes fram, blev ledningsgruppens avsikt att någon verksamhet skulle utgå ifrån det nya huset. Program som inte är behov av några specialsalar utifrån ljud, vatten och utsug utifrån byggnationen är tänkbara utifrån flexibla salar över tid.

Tänkbara program i Hus M: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Humanistiska programmet, Lärlingsprogrammet samt Samhällsvetenskapliga programmet.

Tänkbara verksamheter i Hus M: Stödverksamhet, studieplanering.

Beslut: Barn- och fritidsprogrammet och Handel- och administrationsprogrammet utifrån deras arbetssätt och nyfikenhet samt annan verksamhet i form av studiehandledning förläggs i Hus M.

Beslut om fortsatta processer

Anslutning hus B

I befintliga anbudshandlingar är området vid tänkbar anslutning hus B, dvs arbetsrum B200-B206 och personalrum B207 skuggade (kan innebära en ombyggnation). Detta utifrån att Sweco Arkitekter har fått i uppdrag att ta fram förslag på anslutningen av det nya huset. Detta i sig betyder inte att arbetsrummen kommer att försvinna men det troliga är att ett eller flera kommer att påverkas för att möjliggöra en optimal anslutning.

Beslut på fortsatt process: Kjell Häggman (ev. tillsammans med Jonas Kjellander) presenterar tänkbart förslag på ledningsgrupp. En arbetsgrupp bestående av Gustav Axmon, Kjell Häggman (sammankallande) och Lena Samuelsson tillsätts utifrån personalansvar.

Befintliga lokaler Café B

I och med att Café B kommer att stängas, så blir det en stor yta öppen för nya idéer.

Beslut på fortsatt process: Styrgruppen presenterar tänkbara förslag på användningsområden efter diskussioner i ledningsgruppen och i referensgruppen

Caféverksamheten

I och med ett nytt café kommer det att finnas andra möjligheter för caféverksamheten att möta kunderna. En utredning på hur vilket sätt cafét ska drivas och vad som ska erbjudas påbörjas.

Beslut på fortsatt process: En arbetsgrupp tillsätts med ledning av Marie Kilk tillsätts, övriga medlemmar Katrin Pedersen, Maud Frimodig.

Elevhälsans placering

I och med att Hus J kommer att försvinna så behövs en översyn av elevhälsans placering återupptas.

Beslut på fortsatt process: En arbetsgrupp tillsätts bestående av Elin Löfwenhamn, Kjell Häggman och Annelie Månbrant med ledning av Kjell tillsätts.

IMs placering

I och med att Hus L kommer att försvinna så behövs en översyn av IMs placering.

Beslut på fortsatt process: En arbetsgrupp tillsätts bestående av Anne-Maj Kihlstrand, Kjell Häggman och Torkel Freed med ledning av Kjel tillsätts.

2018-09-17 | Av: Kjell Häggman